کارگران کولبر با ایجاد سندیکاهایشان پرتوان نیرو خواهند شد. کدام چریک این کوه راه را با لوازم می تواند برود؟