زیر بار ستم نمی کنیم زندگی جملگی جان دهیم درره آزادگی ، کارگران اراک شرک...