خبرگر : برنا مه های رادیویی وتلویزیونی منصور اسانلو در طول...

خبرگر : برنا مه های رادیویی وتلویزیونی منصور اسانلو در طول...: منصور اسانلو دوشنبه ها يك هفته در ميان  در تلويزيون ايران فًردا با اقاي چالنگي در برنامه تفسير خبر بًر نامه دارند. در برنامه هبستگي نو ت...

نظرات