منصور اسانلو : کارگران کوله بر هم باید سندیکای خود را تشکیل دهند.