اعتراضات اهواز تا این موقع شب ادامه دارد. یاری اشان کنیم.