مردم سردشت به نجات کولبران مدفون شده در برف برخاسته اند.