سایت خبرگر: مادران و همه ستم دیده گان دادخواه ، خواهان آزادی شهناز اکملی هستند.

25 بهمن ماه درخواست ازادی شهناز اکملی ، مادر مصطفا کریم بیگی را جلوی دانشگاه تهران فریاد می زنیم. مادری که برای جوان خوش وبرای همه ستم دیده گانی که می شناخت دادخواهی می کند. هم میهنان به مادران دادخواه بپیوندیم و فریاد ازادی زندانیان سیاسی واز جمله شهناز اکملی را فریاد کنیم.  وعده ما 25 بهمن ماه 1395 جلوی در اصلی دانشگاه تهران ،بامدادان