زندانیان بی محاکمه وبی وکیل بلوچ از روستای نصیر اباد بلوچستان

زندانیان روستای نصیر اباد هم ایرانی هستند. ایرانی وبلوچ . انسانهایی که در محروم ترین منطقه ایران زنده اند. بیشتر آنها را زیر فشار شکنجه های مختلف قرار داده اند، تا اعترافاتی دروغ را بر عهده بگیرند. دوسال است که در زندانهای مخوف سپاه در بلوچستان زندانی هستند. برای ازادی انها هم فریاد خود را بر اوریم.