زندانیان سیاسی باید ازاد شوند. جلوی سازمان ملل هفتمین هفته