جان زنداني سياسي ناصر اشجاري و خانواده اش در خطر هستند.

جان ناصر اشجاري زنداني سياسي در خطر است . امروز خبر رسيده است که دعوای ساختگی با یک زندانی دیگربر عليه ناصر اشجاري براه انداختند و اورا از بند 209 به انفرادی 204 فرستادند که فقط سه نفر هستند و امکانات خیلی کمتر دارد، و وضعیت او بدتر. شده.او حاضر به قبول اتهامات نیست که در کنار توهین به رهبر و مقامات کشور، گفتند فیلم برای مسیح علینژاد تهیه میکرده و میفرستاده، اتهام کمک مالی به خانواده هاي زندانيان سياسي و كارگران بيكار هم در پرونده قيد كرده اند، بازجوها خیلی او وخانواده اش را اذیت میکنند . بازپرس پرونده ناصر اشجاري عوض شده ، بجای ثارالهی فر یکی به اسم نصیری آمده. این موضوع دعواي قلالي درست كردن و انداختن زندانی دیگري به جان ناصر که مشکل کبد و قند داره از سوي مسولان زندان و بازجويان برنامه ريزي شده است . اورا به بند 204 انداخته اند، خانواده را بشدت نگران کرده اند. تهديد خانواده كماكان ادامه دارد، بازجويان با تلفن هاي ناشناس با خانواده تماس مي گيرند واز انها مي خواهند كه به ناصر فشار بياورند اتهامات بازجويان را بپذيرد، در غير اين صورت انها را هم بيكار و زنداني خواهند كرد، و هر بلايي ممكن است بًر سر انها بيايد . هم ميهنان براي كمك به ناصر اشجاري و همه زندانيان سياسي بيش از پيش تلاش كنيم.