رضا شهابی یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد را بهتر بشناسیم.