انفجار مین وقربانی شدن یک چوپان در استان کرمانشاه

باز هم انفجار مین ونقص عضو یک چوپان 

 امروز در منطقه نفت شهر از توابع سومار در استان کرمانشاه یک چوپان درحال چرای دام با مین برخورد کرده ویک پایش را ازدست داد ..این منطقه در سال 91اعلام اتمام پاکسازی ازطرف دولت شده بود ..