عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

انفجار مین وقربانی شدن یک چوپان در استان کرمانشاه

باز هم انفجار مین ونقص عضو یک چوپان 

 امروز در منطقه نفت شهر از توابع سومار در استان کرمانشاه یک چوپان درحال چرای دام با مین برخورد کرده ویک پایش را ازدست داد ..این منطقه در سال 91اعلام اتمام پاکسازی ازطرف دولت شده بود ..