خبرگر: حمایت زندانیان سیاسی گوهر دشت کرج (رجایی شهر ) از مهدی خزتلی

با درود به همه ازادی خواهان ایران زمین 
با خبر شدیم که مهدی خزئلی زندانی سیاسی در زندان اوین به دلیل ادامه اعتصابغذای خشک وفشار های زندان بانها به بیمار افت فشار خون وبیهوشی مبتلا شده است. به علاوه  شنیدیم که به دستور لاریجانی رئیس قوه بیدادگری، می خواستند در امبولانسی که اقای خزئلی را به بیمارستان می برده است ، او را خفه کنند. اما موفقبه انجام این کار نشده اند. ایستادگی اقای خزئلی بر مواضع بر حقش ستودنی
است. ما خواهان ازادی بدون قید و شرط مهدی خزئلی وسایر زندانیان سیاسی ، صنفی و مدنی وبیگناه هستیم. ما از پزشکانی که
هنوزانسانیت را فراموش نکرده اند، می خواهیم که نسبت به درمان مهدی خزئلی و دیگر زندانیان سیاسی بیمار با احساس مسولیت وخلاقیت بیشتر اقدام نمایند. باور ما بر این است که تا لحظه ازادی راهی چندان دور باقی نمانده است. لذا ضمن دفاع از خواسته های برحق مهدی خزئلی می خواهیم که هم میهنان اگاه وهوشیار برای آزادی زندانیان سیاسی ونجات میهن از شرایط بغرنج کنونی با اتحاد وهمبستگی مبارزات خود را گسترش دهند. را ه نجات مهدی خزئلی ها وهمه زندانیان سیاسی وبیگناه ازبزرگراه همبستگی و اتحاد همه نیروهای ازادی خواه وعدالت طلب می گذرد. لذا از مبارزان راه ازادی می خواهیم که با همبستگی بیشتر زمینه گسترش اعتراضات واعتصابات سراسری را فراهم اورند.
 پاینده باد ازادی خواهی مردم ایران 
زنده باد همبستگی سراسری ستم دیده گان دادخواه 
بر چیده باد تمام زندان های ستمکاران 

مهدی فراحی شاندیز - ابراهیم نوروزی - خالد حردانی 
زندان رجایی شهر کرج 
25 بهمن 1395