سندیکاهای فرانسه : رضا شهابی نباید به زندان باز گردد.

پنج سندیکای سراسری در حمایت از کارگران سندیکالیست ایران بیانیه ای صادر کردند. در خواست انها رعایت حقوق سندیکایی وازادی های مدنی کارگران ایران است. انها قویا خواهان عدم بازگشت رضا شهابی به زندان های حکومت اسلامی شدند. ما مردم ایران هم همراه انها شویم وگرد این کارگران سندیکالیست و از خود گذشته جمع شویم . نگذاریم حکومت انها را به زندان ها ببرد.