هفتمین هفته ایستادگی برای آزادی زندانیان سیاسی جلوی سازمان ملل در نیویورک