خبرگر" اعتراضات عدالت جویانه گسترش می یابد. نجف اباد اصفهان کارجویان راه اصفهان را بسته اند.