ششمین هفته برای ازادی زندانیان سیاسی جلوی سازمان ملل افتابکاران جنگل