مدیران دزد کارخانه نیشکر را کارگران دستگیر کرده اند، سندیکالیستها رهبری ...