همکنون زندانیان سیاسی در همراهی با همه مخالفان دیکتاتوری ولایت فقیه فریاد مرگ بر دیکتاتور را در زندان گوهر دشت کرج فریاد زدند.

ساعت 9امشب که مزدوران حکومتی در زندان رجایی شهر با فریاد های اله اکبر سعی می کردند فضای رعب ووحشت به نشانه دفاع از حکومت وبرای 22 بهمن را در زندان اعمال کنند، با عکس العمل خودجوش زندانیان سیاسی وگروهی دیگر از زندانیان در بند های مختلف روبرو شدند. .فریا د مرگ بر دیکتاتور در بند 4 وسالن 12 وبرخی از سالن های دیگر طنین انداز شد . مزدوران حکومتی پاسخی شایسته به بد رفتاری ها  و قطع امکانات گرمایشی سالن 12 وبرخی از دیگر سالن های زندان را دریافت کردند. زندانیان سیاسی ما که به جز جانشان سلاحی برای مقابله با حکومت استبدادی ودیکتاتوری ندارند، با طنین این فریاد ها زنده بودن، امیدوار وپیکارگر بودن خود در برابر حکومتیان نابخرد را به نمایش گذاشتند. 
زنده باد همبستگی همه زندانیان سیاسی 
پیروز باد مبارزه ازادی خواهانه مردم ایران 
برقرار باد اتحاد گسترده همه نیروهای دموکراسی خواه وعدالت طلب در ایرانی دموکراتیک و انسانگرا 
جنبش همبستگی ستم دیده گان دادخواه 22 بهمن 1395