مطلبي از اميد سليماني: تظاهرات

تظاهرات 
(از بخش دوم کتاب. (ده فرمان در دمکراسی. نوشته امید سلیمانی )
یکی دیگر از خط قرمز های دمکراسی تظاهرات است
کسی که در تظاهرات یک نظام دیکتاتوری شرکت میکند 1-مزدور است2-خائن است3-جنایت کار است.مگر زمانی که خلاف آن ثابت شود. مثلا زمانی که فرد خاطی بتواند ثابت کند که در زیر فشار شکنجه تهدید و اعدام مجبور بوده در تظاهراتی که به نظام دیکتاتوری مشروعیت میبخشد شرکت کند. همانطوری که در بخش اول گفته شد تایید جنایت به منزله جنایت است. تظاهرات هم یک تایید بزرگ برای حکومت های دیکتاتوری است و شرکت در آن به حتم نشان دهنده پذیرش نظام دیکتاتوری است.
پ.ن صفحه 30. هر نوع اقدامی که باعث مشروعیت بخشیدن به یک نظام جنایت کار و دیکتاتور شود به منزله مشارکت و تایید جنایت آن نظام است و شرکت در آن باعث میشود که فرد خاطی از چهارچوب دمکراسی خارج شده و حتی اگر در دل معتقد به دمکراسی باشد یک جنایت کار و حامی دیکتاتوری تلقی شود. 
نویسنده:امید سلیمانی