دادخواهی مردم خوزستان ادامه دارد. با انها همبستگی عملی پیدا کنیم .در هرجا که هستیم دادخواهی کنیم.