مردمی که از دورشدن خردمندان شادی می کنند، به چه روزی می افتند؟