اعزام نیروهای یگان ویژه از استان های همجوار برای خوزستان

درپی ناآرامی های چند روز اخیر حاکمیت از استان های همجوار استان خوزستان اقدام به اعزام یگان های ضدشورش به خوزستان کرده که مطالبات برحق وصنفی مردم را درفضای امنیتی وجو رعب ووحشت بهم بریزد