زندانیان سیاسی در جلوی سازمان ملل هر هفته حضور دارند. هفتمین هفته نیویورک