کارخانه ها تحت مدیریت کارگران ، همراه با مزد بگیران منصور اسانلو