تیمور خالدیان یکی از مدافعان حقوق بشر ودموکراسی در ایران دوباره بازداشت شد.

تیمور خالدیان از مدافعان حقوق بشر ودموکراسی در شهر ملایر است. او از عیاران معیشت و مدد یار محرومین ملایر است. دیروز که تیمور رفته بود به بیمارستان شهر، برای جلب رضایت از خانواده مقتولی که در حادثه تیر اندازی با محیط بانان کشته شده بود.  حراست بیمارستان با شناسایی تیمور خالدیان به نیروهای انتظامی خبر دادند تا بیایند وتیمور را دستگیر کنند. پس از دستگیری تیمور را به کلانتری 12 پاسداران برده اند. ابولحسنی قاضی کشیک است ودر محل کارش نبوده است.  او را قرار است  فردا پیش او ببرند.  بدون حکم قضایی او را به بازداشتگاه برده اند. افسر پرونده اومحمود  میرزایی نامی است . متاسفانه در ملایر از قانون وضابطه خبری نیست.