چرا در این دوهفته از اغاز ترامپ همه راجع به جنگ حرف میزنند پرسشی از حشمت رئیسی