اعترافات خودی های حکومتی در تلویزیون حکومتی ، به ویرانگری سی وهشت ساله حکومت اسلامی