اسامی زندانیان سیاسی زندان زاهدان، بیش از ۱۹۰ سال حبس، ۵۷ مورد بلاتکلیف و ۴ محکوم به اعدام

فهرست زیر اسامی زندانیان سیاسی – عقیدتی زندان مرکزی زاهدان است که مجموع احکام آن بالغ بر ۱۹۰ سال زندان ۴ محکوم به اعدام و ۵۷ مورد اعدام و جریمه ۲۷۳ میلیون تومان و درخواست ۱۰۰ میلیارد وثیقه برای آزادی ۱۰ نفر را شامل می شود، اتهام اکثر این زندانیان سیاسی – عقیدتی “اقدام علیه امنیت ملی” نوشته شده است که به عنوان اتهام رایج دستگاه های امنیتی در بلوچستان برای فعالان سیاسی و مدنی به شمار میرود.
لازم به یادآوری است که لیست ذیل لیست اولیه است و احتمالا با دریافت اطلاعات بیشتر به روز خواهد شد.
اسامی زندانیان سیاسی زندان زاهدان:

۱٫ نام و نام خانوادگی: حمزه ریگی، مدتی که در زندان هست: ۷ سال حکم: اعدام
۲٫ نام و نام خانوادگی: مولوی عبدالواحد شه نوازی، مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندا حکم: ۲ سال ۹ ماه حبس
۳٫ نام و نام خانوادگی: مولوی نورالدین کاشانی مدتی که در زندان هست: ۳و نیم سال زندان، حکم: بلاتکلیف
۴٫ نام و نام خانوادگی: مولوی امان الله بلوچی مدتی که در زندان هست: یک سال سه ماه، حکم: بلاتکلیف
۵٫ نام و نام خانوادگی: حافظ عبدالرحیم کوهی مدتی که در زندان هست: یک ساله سه ماه، حکم: بلاتکلیف
۶٫ نام و نام خانوادگی: عابد بمپوری، مدتی که در زندان هست: ۹ سال حکم:۲۱ سال حکم بدون مرخصی
۷٫ نام و نام خانوادگی: اسحاق کلکلی مدتی که در زندان هست: ۹ سال حکم: ۲۱ سال حبس
۸٫ نام و نام خانوادگی: عبدالخالق وفادار مدتی که در زندان هست: ۶ سال حکم: ۱۰ سال حبس
۹٫ نام و نام خانوادگی: بشیر احمد حسین زهی مدتی که در زندان هست: ۶ سال حکم: اعدام و ۱۵ سال حبس و ۵۵ میلیون جریمه
۱۰٫ نام و نام خانوادگی: حافظ فاروق بارانی مدتی که در زندان هست: ۶ سال حکم: ۲۶ سال حبس
۱۱٫ نام و نام خانوادگی: زبیر مدتی که در زندان هست: ۴ سال حکم: ۵۵ میلیون جریمه و اعدام
۱۲٫ نام و نام خانوادگی: دادی رند هوت مدتی که در زندان هست: ۴سال حکم: ۶ ماه حبس و ۵۵ میلیون جریمه
۱۳٫ نام و نام خانوادگی: ملک محمد میراندی ۴ سال زندان ۲۰ سال حبس و ۵۵ میلیون جریمه
۱۴٫ نام و نام خانوادگی:… بلوچ زاده مدتی که در زندان هست: ۴ سال حکم: ۱۷ سال حبس و ۳۶ میلیون
۱۵٫ نام و نام خانوادگی: اعظم باهو مدتی که در زندان هست: ۴ سال حکم :۱۷ سال حبس و ۳۶ میلیون جریمه
۱۶٫ نام و نام خانوادگی: میثم جنگیانی مدتی که در زندان هست: ۴ سال – حکم: بلاتکلیف
۱۷٫ نام و نام خانوادگی: عبدالصمد هوت مدتی که در زندان هست: دوسال حکم: ۲ سال حبس
۱۸٫ نام و نام خانوادگی: عطاالله هوت مدتی که در زندان هست: دو سال حکم: ۱۶ سال حبس
۱۹٫ نام و نام خانوادگی: عبدالحمید کیازهی مدتی که در زندان هست: دو سال حکم: ۱۶ سال حبس
۲۰٫ نام و نام خانوادگی: جاوید دهقان مدتی که در زندان هست: ۱ سال و ۸ ماه حکم: بلاتکلیف
۲۱٫ نام و نام خانوادگی: محمود کلکلی مدتی که در زندان هست: ۱ سال و۷ ماه حکم: بلاتکلیف
۲۲٫ نام و نام خانوادگی: امید ایمان مدتی که در زندان هست: ۱ سال ۸ ماه حکم: بلاتکلیف
۲۳٫ نام و نام خانوادگی: عبدالحمید بلوچ زهی مدتی که در زندان هست: ۱ سال و ۸ ماه حکم: بلاتکلیف
۲۴٫ نام و نام خانوادگی: علی رضا بمپوری مدتی که در زندان هست: ۱ سال و ۸ ماه حکم: بلاتکلیف
۲۵٫ نام و نام خانوادگی: شیر محمد زمانی پور مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: بلاتکلیف
۲۶٫ نام و نام خانوادگی: شعیب ملازهی مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: بلاتکلیف
۲۷٫ نام و نام خانوادگی: نوید ستایی مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: زندان بلاتکلیف
۲۸٫ نام و نام خانوادگی: الیاس قلندرزهی مدتی که در زندان هست: ۲ سال – حکم: اعدام
۲۹٫ نام و نام خانوادگی: حسن دهواری مدتی که در زندان هست: ۲ سال – حکم: اعدام
۳۰٫ نام و نام خانوادگی: عباد دهواری مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: دو سال حبس دو سال تبعید به زابل
۳۱٫ نام و نام خانوادگی: مسلم مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم دو سال حبس دو سال تبعید به زابل
۳۲٫ نام و نام خانوادگی: درمحمد شهداد مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان بلاتکلیف
۳۳٫ نام و نام خانوادگی: اسماعیل شهداد مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: بلاتکلیف
۳۴٫ نام و نام خانوادگی: عنایت الله نوتی زهی مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: بلاتکلیف – از بلوچ های پاکستانی
۳۵٫ نام و نام خانوادگی: امین الله قمبر زهی مدتی که در زندان هست: سه ونیم سال حکم: بلاتکلیف
۳۶٫ نام و نام خانوادگی: نصرالله قمبر زهی مدتی که در زندان هست: سه ونیم سال حکم: بلاتکلیف
۳۷٫ نام و نام خانوادگی: عظیم جلالی مدتی که در زندان هست: یک و نیم سال حکم: بلاتکلیف
۳۸٫ نام و نام خانوادگی: ذبیح الله ریگی مدتی که در زندان هست: یک و نیم سال حکم: بلاتکلیف
۳۹٫ نام و نام خانوادگی: سجاد بلوچ مدتی که در زندان هست: یک سال وچهار ماه حکم: بلاتکلیف
۴۰٫ نام و نام خانوادگی: دنزو چاکرزهی مدتی که در زندان هست: یک سال وچهار ماه حکم: بلاتکلیف
۴۱٫ نام و نام خانوادگی: انور بلوچی مدتی که در زندان هست: یک سال سه ماه حکم: بلاتکلیف
۴۲٫ نام و نام خانوادگی: عبدالوهاب حکیمی مدتی که در زندان هست: یک سال و سه ماه حکم: بلاتکلیف
۴۳٫ نام و نام خانوادگی: عیسی مدتی که در زندان هست: یک سال و سه ماه حکم: بلاتکلیف
۴۴٫ نام و نام خانوادگی: عبدالحق رییسی مدتی که در زندان هست: ۸ ماه حکم: بلاتکلیف
۴۵٫ نام و نام خانوادگی: فرید چاکری مدتی که در زندان هست: ۸ ماه حکم: بلاتکلیف
۴۶٫ نام و نام خانوادگی: ناظم رییسی مدتی که در زندان هست: ۸ ماه حکم: بلاتکلیف
۴۷٫ نام و نام خانوادگی: دوستین بلوچ مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: بلاتکلیف
۴۸٫ نام و نام خانوادگی: پیر محمد مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: بلاتکلیف
۴۹٫ نام و نام خانوادگی: محسن قمبر زهی مدتی که در زندان هست: ۵ ماه حکم: بلاتکلیف
۵۰٫ نام و نام خانوادگی: محمد رضا قمبرزهی مدتی که در زندان هست: ۵ ماه حکم: بلاتکلیف
۵۱٫ نام و نام خانوادگی: عثمان دل شادی مدتی که در زندان هست: ۲ ماه حکم: بلاتکلیف
۵۲٫ نام و نام خانوادگی: فرشید ملک زاده مدتی که در زندان هست: ۲ ماه حکم: بلاتکلیف
۵۳٫ نام و نام خانوادگی: عبدالباسط ریگی مدتی که در زندان هست: ۲ سال حکم: بلاتکلیف
نام و نام خانوادگی: ابوبکر ملازهی مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزدی
۵۴٫
نام و نام خانوادگی: ابوبکر بهرام زهی مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۵٫
نام و نام خانوادگی: عامر گهرام زهی مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۶٫ نام و نام خانوادگی: داوود بهرام زهی مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۷٫
نام و نام خانوادگی: عبدالستار بهرام زهی مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۸٫ نام و نام خانوادگی: مصیب وطنخواه مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۵۹٫
نام و نام خانوادگی: نجیب رییسی مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی

۶۰٫ نام و نام خانوادگی: امین رییسی مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۶۱٫
نام و نام خانوادگی: بشیر بلیده ای مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزادی
۶۲٫ نام و نام خانوادگی: ادریس بلیده ای مدتی که در زندان هست: ۲ سال زندان
حکم: درخواست وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای آزدای