رضا شهابی کارگر سندیکالیست ، از سوی حکومت تحت فشار است تا به زندان برود!


حکومتیان از طریق فشار اوردن بر وثیقه گذاران رضا شهابی ودر خواست از انها که باید رضا شهابی را به زندان معرفی کنند ، می خواهند رضا را به زندان باز گردانند. در صورتی که رضا در مرخصی استعلاجی بوده وجزو دوران زندانش این زمان حساب می شود. دیگر دلیلی برای بازگشت به زندان ندارند. از رضا شهابی ،از این همکار نازنین می خواهیم که هرگز با پای خودش به زندان باز نگردد. از همکاران هم می خواهیم که او را تنها نگذارند. در مقابل زندانی کردن همکارمان که به خاطر حقوق ما مبارزه کرده ساکت نمانند. ما باید امکانات محافظت از همکاران مبارز خود را فراهم کنیم. این وظیفه همه ما کارگران وسندیکالیستهاست. خبرگر