خبرگر: حکومت حریف پا برهنه های به تنگ امده وگرسنه نمی شود. زنده باد کمپین معیشت.