عیاران معیشت در دل مردم جای دارند.

نمونه ای از تلاش های عیاران معیشت در شهر ها ومحله های مختلف ، در حمایت از اعتراض معلمان بازنشسته وکانون صنفی معلمان که در تهران ذوز ششم م...

خبرگر "چهارمین روز تجمع مردم اهواز و خوزستانی برای خواسته های انسانی خودشان

اين بار تظاهر كنندگان علاوه بر موضوع انتقال آب رودخانه ها ومشكلات قطع مكرر برق وآب خواستار آموزش به زبان مادرى خود شدند و با در دست داشتن پلاكاردهائي كه بر روی این پلاکاردها چنین نوشته شده :" زبان من هویت من؛ آموزش به زبان مادری حق من است" و"زبان من هویت من است؛ من به زبان عربی سخن می گويم ، به سياستهاى نظام اعتراض كردند.
گفتني است روز 21 فوريه روز جهاني زبان مادرى است.اهواز وخوزستان برای حقوق انسانی خویش به پا ایستاده اند. از انها پشتیبانی کنیم.