همراه با مزد بگيران سه ساعت ديگر تلويزيون ديدگاه ساعت ٧ عصر به وقت ايران ، هر هفته شنبه ها

ساعتي  ديگر  بر نامه همراه با مزد بگيران  از تلويزيون ديدگاه ، منصور اسانلو و كامران مهر پور ساعت ٧ عصر به وقت ايران 
https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-  تا سه 21/16371996_1537518009597104_4746810027476516864_n.pdf/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf?oh=40ddb22f0511eeda9304036232ec32fd&oe=5897BDF7&dl=1

نظرات