خبرگربه در خواست فدائیان ایران در شهر اهواز از همه خوزستانی ها می خواهد فردا صبح جلوی فرمانداری باشند.