پیکارعدالت جویانه کارگران هپکو در اراک ادامه دارد. از انها پشتیبانی کنیم.

ما کارگران تا احقاق حقوقمان از پای نمی نشینیم. 
ما کارگران گرسنگی را بیش از این تحمل نمی کنیم. . ما کارگران مدیریت های مشارکتی را اعمال خواهیم کرد. ما کارگران سندیکاهای مستقل وآزاد خود را باز گشایی خواهیم کرد. این بار ما سرنوشت خودمان را به دست خودمان می گیریم وبا خرد !جمعی راه نجات میهن را پیش پای همه مردم خواهیم گذاشت. ما مزد بگیران تسلیم نخواهیم شد. یا مرگ یا ازادی ! دیگر فریب های حکومتیان را نخواهیم خورد!
ما کارگران اعتراضات واعتصابات سراسری را سازمان خواهیم داد. دوران ترس ونا امیدی سپری شده است. ما مزد بگیران ایران را ازادی وعدالت را خواهیم گشود.